תקנון למועדון לקוחות "Vans"

מצטרפים ו/או מי שחידש את חברותו במועדון לאחר ה- 4.4.2017

כללי

1. חברת וי.אפ. ישראל (אפארל) בע"מ (להלן: "החברה"), מפיצה בישראל את מוצרי המותג "Vans" (להלן: "המותג"), בין היתר בחנויות המותג (להלן: "החנויות"), ומנהלת את "מועדון לקוחות Vans" (להלן: "המועדון"). המועדון מיועד ללקוחות החברה שרכשו את מוצרי המותג בחנויות ביקשו להצטרף למועדון (להלן: "חברי המועדון"), בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

חברת INWISE מדוורת עבור החברה הודעות לחברי המועדון.
מעמד התקנון

2. כל חבר מועדון, בהצטרפותו למועדון, מאשר את הסכמתו להוראות תקנון זה, מסכים להיות כפוף להן ביחסיו עם החברה ומתחייב למלא אחריהן.

3. התקנון יהיה זמין לעיון כל אדם, בתיאום מראש, במשרדי החברה, וכן יתאפשר עיון בתקנון בכתובתhttp://vans.inwise.net/takanon.

4. תקנון זה מכיל ומבטא את מלוא ההסכמות בנוגע לחברות במועדון, כלפי מצטרפים ו/או מי שחידש את חברותו במועדון לאחר ה- 2.4.2017. אין להסיק ממה שנאמר ו/או שלא נאמר בתקנון באופן אשר יחייב את החברה בכל נושא ו/או מישור התקשרות אחר.

הליך ההצטרפות למועדון

5. החברה תאפשר ללקוחות אשר רכשו בחנויות מוצרים של המותג לבקש להצטרף כחברים במועדון. כן, רשאית החברה להציע לכל אדם להצטרף כחבר במועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. בקשה להצטרף כחבר במועדון תיעשה על גבי טפסים ייעודיים שיוכנו על ידי החברה ואשר יכללו הצהרה של מגיש הבקשה כי הוא מסכים להוראות התקנון ומסכים להיות כפוף להן ("הטפסים" או "טפסי ההצטרפות"). בעת החתימה על הטפסים יופנה המועמד אל תקנון זה וחתימתו על טפסי ההצטרפות תהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.

7. לאחר החתימה על הטפסים, המועמד יצטרף כחבר למועדון. החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת למכירה או להעברה. באמצעות מספר תעודת הזהות שלו יוכל חבר המועדון להזדהות ולצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) למימוש בחנויות או בכפוף להסכמים שייחתמו מעת לעת גם עם גורמים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8. החברה תהיה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. בין היתר, ומבלי למצות מזכויות החברה, תהיה החברה רשאית לבטל חברות של חבר מועדון, במקרה של גניבה, רמאות, הונאה וכיו"ב ו/או ביצוע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו).

 

 

דמי חבר

9.החברות במועדון אינה מותנית בתשלום דמי חבר.  החברות במועדון היא לתקופה של שנה אחת וניתן לחדשה כל פעם לתקופה של שנה נוספת. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חבר בעתיד, בגובה ובתקופה כפי שקיבעו על ידי החברה. הודעה על שינוי דמי החבר תשלח מועדון החברים מבעוד מעוד.

 

ההטבות שיינתנו לחברי מועדון

10. בעת ביצוע רכישה יזקפו לזכותו של חבר המועדון נקודות בהן ניתן להשתמש בעת ביצוע הרכישה הבאה, הכל בתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "הנקודות"). מספר הנקודות שייזקפו לזכותו של חבר בעת קניה של המוצרים בחנויות יהיה בשיעור של 10 נקודות לכל

100 ₪ של קניה (בהתאם לסכום הקניה), בגין אירוע קניה אחד. אולם לא ייזקפו נקודות בגין רכישה שבוצעה בנקודות.

יובהר כי "הרכישה הבאה", לצרכי סעיף זה, משמעה רכישה המתבצעת לפחות יום עסקים אחד (1) לאחר הרכישה בה נצברו הנקודות כאמור.

11. חבר המועדון יהיה רשאי לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו כאמצעי תשלום לרכישת מוצרים בחנויות לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪ ולשלם עבור מוצר בנקודות, כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו. יובהר כי תשלום עבור מוצר בנקודות מותנה בקיום מינימום של 20 נקודות.

12. על חבר המועדון מוטלת האחריות לבצע מעקב ולהודיע בעת ביצוע הרכישה כי עומדות לזכותו נקודות בשיעור מסוים. במקרה שחבר המועדון לא הבהיר מפורשות את רצונו לפדות את הנקודות טרם ביצוע התשלום – תהא החברה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13. כמו כן, על צבירות הנקודות יחולו ההוראות הבאות:

 

 

 

 

13.1. הזכות לצבור נקודות תהיה בעבור רכישה שהתמורה בגינה שולמה במלואה. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה.

13.2. רכישה שבוצעה בנקודות לא תזכה בנקודות.

13.3. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.

13.4. צבירת נקודות היא אישית לכל חבר מועדון. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר מועדון אחר או לאיחוד וצבירה משותפת בין כמה חברי מועדון. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר.

13.5.ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה עסקה. החברה תהא רשאית לדרוש את תשלום ההפרש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל והכל בכפוף להתחשבות בזכויות מוקנות.

13.7. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת החנויות ו/או באמצעות יצירת קשר עם חברי המועדון ו/או בכל אמצעי אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש.

13.8. החברה רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.

13.9. השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף וכן בתעודה מזהה של בעל הכרטיס.

13.10.  חבר מועדון שהחברה החליטה לבטל את חברותו במועדון, ו/או אשר לא מימש את יתרת הנקודות שלו תוך שלושה חודשים ממועד תפוגת תוקף הכרטיס, ולחבר המועדון לא יהיה זכאי לממשן ולא יהיו לו כל טענות כנגד החברה בגין נקודות שנמחקו כאמורובגין אי מימושן עד למועד שנקבע.

13.11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נקודות שנצברו לחבר מועדון אשר פג תוקף חברותו אך טרם פג תוקפן (כאמור בסעיף זה לעיל) – ניתן יהיה לממשן אך ורק בכפוף לחידוש תוקף החברות על ידי החבר בהתאם לתנאי המועדון ותקנון זה.

 

 

 

 

14. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל ביום הולדתם, מתנת יום הולדת משתנה אחת לשנה. יובהר כי תאריך יום ההולדת המחייב הוא התאריך אשר צוין בטפסי ההצטרפות. על המבקש להצטרף למועדון מוטלת האחריות הבלעדית לנקוב נכונה בתאריך זה. הטבה זו תהיה תקפה למשך חודש יום ההולדת בלבד, החל מתחילת אותו החודש.

15. מובהר כי אלא אם צוין אחרת מפורשות בחנות, הנחה זו תחול רק על מוצרים הנמכרים במחיר מלא ולא במבצע או הנחה אחרת. לא יינתן כפל הנחות.

16. מלבד האמור לעיל, ומבלי שהדבר יחייב את ההחברה באופן כזה או אחר, תפעל החברה על מנת להזמין את חברי המועדון לקבל הטבות נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

17. החברה תפעל, באמצעי תקשורת שונים, לשיקול דעתה, על מנת ליידע את חברי המועדון אודות הטבות ו/או מבצעים העומדים לרשות חברי המועדון. תכנים אלה עשויים לכלול בין היתר: הודעות על כניסות של קולקציות חדשות לחנויות; מכירה מוקדמת לפני כל SALE רק לחברי המועדון; אירועי מכירה מיוחדים אחרים ועוד.

18. ץ19.  החברה רשאית לפעול באמצעי תקשורת שונים, לשיקול דעתה, לרבות הודעות דואר אלקטרוני והודעות SMS, על מנת ליידע את חברי המועדון אודות תכנים חדשים להם זכאים חברי המועדון לרבות: תכני "סיפורי טיולים מהעולם"; סרטונים; מידע טכני; מידע על אירועי המועדון; מידע על מצב החשבון של כל חבר מועדון ועוד.

הסכמה להיכלל בדיוור ישיר ומאגרי מידע

19. בעת ביצוע ההצטרפות יציין חבר המועדון על גבי טפסי ההצטרפות את דרכי ההתקשרות עימו. דרכי התקשרות אלה יכללו בין היתר: כתובת דואר אלקטרוני פעילה; מספר טלפון פעיל; כתובת מגורים ופרטים אחרים.

20. חבר המועדון מסכים, בהצטרפותו למועדון, לקבל מהחברה, חומר שיווקי בכל דרך שהחברה תמצא לנכון לפי הפרטים שימסור בעת ההצטרפות, בדבר מוצרים, מבצעי מכירות, אירועים, פרסומים, וכל עניין אחר הקשור בעסקי החברה ו/או בפעילות המועדון, ובכלל זה הודעות פרסומת למוצרי המותג ולמוצרי מותגים אחרים המשווקים על ידי החברה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולפי תדירות שתקבע על ידה.

21. חבר המועדון יצהיר על גבי טפסי ההצטרפות כי הוא מסכים לקבל הודעות שיווקיות מהחברה בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) ו/או פניות בערוצים נוספים, הכל כמפורט בסעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הסכמה זו תהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות של החברה.

22. לחבר המועדון ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום ייאגרו במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה. בהצטרפותו למועדון והחברות בה מאשר חבר המועדון לחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת VF.

23. מובהר כי לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם חבר המועדון עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתו לקבלת הודעות שיווקיות מהחברה בדואר אלקטרוני, חבר המועדון מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לו הסכמת כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתו כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני.

24. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שימסור חבר המועדון לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות החברה והשירותים אותם היא מציעה.

25. חבר מועדון המעוניין להסיר את שמו מרשימת התפוצה וממאגר המידע יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה, ללא תשלום. הפניה יכול שתעשה בכל אחת מאלה: שליחת הבקשה בדואר רשום למשרדי החברה, שיגור בפקס למספר פקס שיפורסם בהודעות, בדואר אלקטרוני למען בהודעות או בהודעת SMS.

 

דרכי ההתקשרות בין החברה וחברי המועדון

26. הודעות החברה, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המועדון לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

27. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות החברה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של The north face או Vans ו/או החברה ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

28. למען הסר ספק החברה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה ו/או גורם מטעם החברה באשר לאי קבלת פרסום.

התחייבות חבר מועדון

29. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את החברה על כל שינוי בכתובתו וביתר פרטיו כפי שמסר בעת הצטרפותו למועדון, על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.

30. החברה לא תהא אחראית בגין אי אספקה של כרטיס חבר אשר הכתובת שצוינה לשליחתו אינה נכונה. באחריות חבר המועדון לספק את כתובתו העדכנית וכן להיות בקשר עם החברה עד לקבלת הכרטיס.

31. מובהר כי החברה זכאית לבטל חברות במועדון של חבר מועדון שאין לגביו (ברישומי החברה) את פרטי החבר הנדרשים על פי טופס ההצטרפות, ובנוסף, לבטל את הנקודות שצבר אותו חבר מועדון, ללא אפשרות לממשן.

32. חבר מועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

33. במקרה שחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, תהא לחברה הזכות לדרוש כי חבר המועדון ישיב את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן. הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

עריכת שינויים בתקנון וביטול המועדון

34. החברה תהא רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות שיינתנו לחברי המועדון, ולערוך שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה ובכפוף להתחשבות בזכויות מוקנות. החברה תכבד הזמנות שנעשו בטרם הביטול או השינוי כאמור.

35. חבר מועדון אשר השינוי בתקנון אינו מקובל עליו, רשאי להודיע לחברה, בתוך 30 (שלושים) יום מעת היוודע לו על השינוי.

36. חבר מועדון אשר השינוי בתקנון אינו מקובל עליו, רשאי להודיע לחברה, בתוך 30 (שלושים) יום מעת היוודע לו על השינוי.

 

 

תנאים כלליים

37. החברה, עובדיה, מנהליה, בעליה מניותיה, וכל הבא מטעמה, לא ישאו באחריות לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר, נזק עקיף או תוצאתי, או נזק כתוצאה מתביעת צד ג', שייגרם ו/או עלול להיגרם לחבר המועדון, בכל הנוגע לתקנון זה, לחברות במועדון, למשלוח הודעות, לצבירת ו/או מימוש נקודות במסגרת המועדון ו/או בכל עניין אחר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, למועדון, אלא אם מדובר בנזק ממוני ישיר שנגרם כתוצאה מזדון ו/או רשלנות רבתי ובכפוף לכל דין.

38. בכל מקרה אחריות החברה או מי מטעמה כלפי הלקוח, בכל עניין הנוגע למועדון תהא מוגבלת לסכום דמי החבר השנתיים.

39. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים במועדון, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.

40. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.42. הרישום שבידי החברה יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו בחנויות.

42. סכום הנקודות שנצברו לכל חבר מועדון, כפי שמופיע ברשומות המחשב שבידי החברה יהווה ראיה חלוטה וסופית. היה והחברה גילתה טעות ברישום הנקודות, יציג חבר המועדון, לפי דרישה, קבלות המוכיחות את הרכישות בגינן נצברו הנקודות, והחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשנות את

רישומי נקודות הצבירה לפי הקבלות שהוצגו. בהעדר קבלות כלל או בהיעדר חלקן, תקבע החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סכום הנקודות שיירשם לאותו חבר מועדון.

43. במקרה של סכסוך הנוגע לתנאי תקנון אלה, לחברות במועדון, למימוש הטבות ו/או נקודות מכוח חברות במועדון ו/או לכל עניין אחר שהוא שבין חבר המועדון ובין החברה הקשור למועדון במישרין ו/או בעקיפין, תהא סמכות השיפוט הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

44. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לחברה בכתב בתוך 14 (ארבע עשרה) ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.

45. החברה לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שחבר המועדון הודיע בכתב לחברה על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.

46. חבר מועדון שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי על ידי החברה באותו זמן.

47. מובהר, כי אי הנפקת כרטיס חדש על ידי החברה מכל סיבה שהיא לא תעצור את מניין הימים בגין תקופת החברות. זאת אלא אם תחליט החברה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי

48. חבר מועדון המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וככל שאין מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון.

 

 

עדיין לא חברים שלנו ?

הצטרפו עכשיו בחינם

 

 

 

חזרה למעלה