תנאי השימוש באתר 

חברת וי אפ ישראל (אפארל) בע"מ, מספר ח.פ. 512480704 אשר כתובת רחוב העמל 14, ראש העין, ישראל (להלן: "החברה", "ואנס" או "אנחנו") מספקת חנות מקוונת באתר www.vans.co.il (להלן: "השירותים" ו-"האתר"). תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש") מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר ובשירותים. "המשתמש", "הצרכן" או "אתה" הינו המשתמש באתר. הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת בכתובת  (להלן: "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. הנך מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור והנך אחראי לקריאת תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר שינוי או עדכון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים או המעודכנים.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

שימוש באתר

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו עבור כל שימוש מסחרי.

השימוש בשירותים והגישה לאתר ו/או לשירותים, בטלים ומבוטלים, ככל ששימוש או גישה אלו אסורים על פי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש באתר, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אישרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירותים ו/או באתר; (ב) כל מידע אשר נמסר לחברה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; וכן (ה) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי וכל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

אפשרויות תשלום

התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור המוצרים ו/או השירותים. אתה רשאי לבצע רכישות באתר אם הנך בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוס לביצוע הרכישה). מחירי המוצרים ו/או השירותים הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. אנו רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית, להוסיף או לגרוע מאמצעי התשלום המעודכנים באתר, ולגבות תשלומים בגין אי הופעה/אי שימוש בשירותים או המוצרים שהוזמנו. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירותים או המוצרים שלנו.

כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר לרבות כרטיסי מתנה, שוברים ועוד, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה ולמדיניות מנפיק אמצעי התשלום. נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

אופן ביטול עסקה

עסקאות שבוצעו באמצעות האתר:

הצרכן רשאי לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. במקרה של ביטול עסקה כאמור, יקבל הצרכן את מלוא סכום העסקה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. צרכן אשר ביטל עסקה כאמור בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, עקב אי אספקת המוצר או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק, יקבל חזרה את מלוא הסכום ששולם עבור העסקה.

ביטול עסקאות שבוצעו באתר על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש):

בעסקה שבוצעה באתר ונערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בין ואנס לצרכן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר.

לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג לואנס את המסמכ/ים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, כגון:

o תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

o  תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

o   תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

o  תעודה המנויה בתוספת לחוק הגנת הצרכן.

לצורך סעיף זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

ביטול עסקה לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן אין אפשרות לבטל עסקאות ולהחזיר או להחליף מוצרים.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

תוכלו לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:

http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות. 

מגבלות שימוש

אלא אם ייקבע בתנאי שימוש אלו במפורש, המשתמשים, ואו מי מטעמם, אינם רשאים לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה חוזרת, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ו) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

קניין רוחני

האתר ו/או השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אלא אם הותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר ו/או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ובעת השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן: "המידע"). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ו/או בשירותים מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. האתר לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות האתר ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, התוכן ו/או השירותים; (ב) שהאתר, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר ו/או בשירותים.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר או ביחס לשירותים המוצעים.

החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים או בגין שימוש מפר, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או ספקים ו/או ספקי שירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לא.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בגין שימוש מפר או בכל הקשור אליהם. בכל מקרה, החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר בתקופה של שלושה חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או בגין השירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לאתר או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה, תהא כפופה לכל דין.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, משימוש מפר, או ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או תקנות. 

הוראות כלליות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך דואר רשום לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר רשום תחשבנה כאלו שהתקבלו בהתאם לאישור המסירה.

תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל יחסי שליחות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה.

החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי השימוש, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.

במידה שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.

סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד.

חזרה למעלה